Elda rätt!

När du installerat din eldstad på ett korrekt sätt är det dags att börja använda den. Det är dock viktigt att du eldar på rätt sätt och med rätt bränsle. Ett felaktigt eldande kan leda till att eldstaden eller rökkanalen blir för varm vilket i sin tur kan leda till en brand. Även eldning med felaktigt bränsle ger på sikt till en ökad risk för brand.

Beträffande hur mycket du får elda i din eldstad så gäller det först och främst att ta del av de anvisningar som följer med eldstaden. Dessa anvisningar anger i regel den mängd ved som får eldas under en viss tidperiod, exempelvis en timme. Det är viktigt att du följer anvisningarna noga då eldstaden med tillhörande rökkanal ofta är testad och typgodkänd utifrån just de förutsättningarna. Några marginaler för att elda mer finns i praktiken inte för vissa typer av eldstäder. Det är inte bara mängden bränsle som spelar roll. Du behöver också veta hur du ska få till en bra förbränning genom att justera drag och spjäll på ett riktigt sätt. Din återförsäljare ska i samband med köpet informera dig om hur du ska göra när du eldar i just den anläggning som du skaffat. Även din lokale sotare kan hjälpa dig med hur du ska elda och hur mycket du får elda per timme. Lyssna på dessa råd och anvisningar.

Kvalitén på bränslet är också en faktor som du som användare måste behärska. Veden måste vara torr. Är den inte tillräckligt torr så blir förbränningen ofullständig och det bildas en rad restprodukter som fastnar i rökkanalen och som sedan kan börja brinna, en så kallad soteld. Vid en soteld kan temperaturen i rökkanalen stiga till uppemot 1000 grader C. Sådana temperaturer innebär givetvis en stor risk då värmen kan sprida sig till övriga huset med en brand som följd. För att få tillräckligt torr ved bör veden få ligga torrt och luftigt i minst ett år. Fukthalten i veden ska understiga 20 % innan du använder den. Är du osäker på hur torr din ved är kan du för en billig penning köpa en fuktmätare som du kan mäta fukthalten med. Du kan också fråga din sotare om hur ska lagra din ved för att få rätt kvalité på den.